همگی کارفرمایان و مدیران در هر شرکت و مجموعه ای موظف هستند بر اساس قانون مبلغی را به عنوان عیدی به کارکنان و کارمندان خود پرداخت نمایند. این مبلغ حتی به افرادی که یک سال کامل را نیز در محل کار حضور نداشته اند نیز تعلق می گیرد. مبلغی که برای عیدی سالانه کارمندان در نظر گرفته شده است مبلغی بین دو برابر پایه حقوق و سه برابر پایه حقوق می باشد که حداقل و حداکثر عیدی را معین می نماید. در این مقاله در نظر داریم درصد و روش محاسبه مالیات عیدی سال ۱۴۰۰ را بررسی کنیم.

مالیات عیدی سال ۱۴۰۰

شاید این نکته برای شما جالب باشد که به خود عیدی صرفا مالیات تعلق نمیگیرد و مبلغی که به عنوان عیدی به کارگر تعلق میگیرد با مجموع حقوق دریافتی سالانه او و کسر معافیت های مالیاتی تعیین کننده مالیات عیدی سال 1400 خواهد بود.

درصد مالیات عیدی سال 1400 از جانب دولت تعیین میشود و این موضوع که مالیات عیدی به چه صورتی پرداخت شود توسط قانون معین میشود.در سال 1374 قانونی برای اعطای اعتبار دولت برای پرداخت عیدی به کارکنان خود بیان میکند که این عیدی چه به صورت نقدی و چه به صورت غیر نقدی پرداخت شود این اعتبار به صورت مساوی باید بین کارکنان تخصیص یابد.

در این قسمت جدول مالیات عیدی سال 1400 را برای شما عزیزان قرار داده ایم تا با میزان عیدی در سال 1400 بیشتر آشنایی پیدا کنید.

پله از تا حقوق مشمول مالیات نرخ مالیات متعلقه مالیات تجمیعی
اول ۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دوم ۴۰۰۰۰۰۰۱ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰ ٪ ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
سوم ۸۰۰۰۰۰۰۱ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵ ٪ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
چهارم ۱۲۰۰۰۰۰۰۱ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰ ٪ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰
پنجم ۱۸۰۰۰۰۰۰۱ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵ ٪ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰۰
ششم ۲۴۰۰۰۰۰۰۱ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰ ٪ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ۶۱۰۰۰۰۰۰
هفتم ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ بیش تر N ۳۵ ٪ X ۶۱۰۰۰۰۰۰ + x

باتوجه به آن که معافیت های مالیاتی سالانه تغییر میکند به این ترتیب میزان مالیات عیدی در سال 1400 نیز متغیر از سال های گذشته خواهد بود و به طور کلی بر اساس جدول مالیات عیدی 1400 میزان مشمول مالیات تعیین میشود.

نحوه محاسبه مالیات عیدی سال 1400

نحوه محاسبه مالیات عیدی سال 1400 به صورت زیر می باشد:

برای حداقل عیدی: ضرب حداقل حقوق روزانه در عدد ۶۰

برای حداکثر عیدی: ضرب حداقل حقوق روزانه در عدد ۹۰

عیدی به تنهایی شامل مالیات محسوب نمی گردد. محاسبه مالیات به این صورت است که حقوق کل سال ۱۴۰۰ با مبلغ عیدی سال ۱۴۰۰ جمع شده و سپس معافیت های سالانه از آن کسر می شود. سپس مالیات عیدی محسابه می گردد. برای محاسبه میزان عیدی تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

قانون عیدی و سنوات

لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه های صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق، مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۳

ماده واحده - کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

 تبصره شماره ۱: مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌ اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

 تبصره شماره ۲: در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود. تبصره شماره ۳: رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است.

 تبصره شماره ۴: این قانون از تاریخ تصویب، جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه های صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱و لغو قوانین سابق مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می گردد.

فرمول محاسبه عیدی

همانطور که قبلا گفتیم، روش محاسبه میزان عیدی همیشه یک فرمول دارد و اگر این فرمول را بشناسید به راحتی می توانید مقدار عیدی خود را حساب کنید. بسیاری از شرکت ها از این فرمول برای محاسبه عیدی کارمندان خود استفاده می‌ نمایند و تا به امروز این فرمول تغییری نداشته است، مگر اینکه شرکتی بخواهد میزان عیدی را مطابق با میل خود کمتر و بیشتر بدهد. در این مقاله قصد داریم تا میزان عیدی را با همین فرمول محاسبه کنیم.

به این منظور که بتوانید مبلغ عیدی سال ۱۴۰۰ را محاسبه کنید، اول باید به میزان حداقل و حداکثر آن برسید. بر اساس تصمیم و نظر شورای عالی کار، تمام شرکت هایی که زیر نظر قانون وزارت کار فعالیت می‌ کنند باید به کارمندان خود به ازای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد (حداقل عیدی) و ۹۰ روز آخرین دستمزد (حداکثر عیدی)، عیدی پرداخت کنند. این بیانیه شورای عالی کار این معنا را دارد که میزان پرداختی عیدی کارمندان نباید از ۶۰ روز دستمزد کمتر و از ۹۰ روز دستمزد بیشتر باشد.

فرمول اکسل محاسبه عیدی 1400

به طور کلی اگر فرمول اکسل محاسبه عیدی 1400 را بخواهیم برای شما قرار دهیم باید آن را به صورت زیر تعریف نماییم:

= (۶۰ × حقوق روزانه کارگر × تعداد روزهای کارکرد) / ۳۶۶

این فرمول به صورت ثابت میباشد ولی بر اساس آن که حقوق روزانه کارگر در سال های مختلف بر اساس قانون وزارت کار متفاوت است عددد به دست آمده متغیر خواهد بود و در صورتی که عدد حاصل در محدوده حداقل و حداکثر عیدی باشد میزان عیدی تعیین میشود.

عیدی کارگران ساعتی۱۴۰۰

کارگران ساعتی پایه حقوق ثابتی ندارند و به  این خاطر همین موضوع برای محاسبه عیدی سال ۱۴۰۰ کارگران ساعتی میانگین حقوق دریافتی آن ها در ۳ ماه آخر محاسبه می شود و به عنوان یک فاکتور برای محاسبه عیدی ۱۴۰۰ در نظر گرفته می شود. بر این اساس مبنای عیدی کارگزان ساعتی سال ۱۴۰۰ میانگین سه حقوق آخر است.

دقت داشته باشید که از مبلغ عیدی مقداری به عنوان مالیات کم خواهد شد.

عیدی و سنوات

عیدی و سنوات یکی از موضوعات مهم برای هر فرد شاغلی است.

اینکه میزان عیدی و سنوات چقدر می باشد به این صورت است که مقدار آن برای کارکنان دولتی و غیر دولتی مختلف است.

میزان عیدی برای کارکنان دولت از سوی خود دولت اعلام می‌شود و در ماه‌ های پایانی هر سال به آنها پرداخت می گردد.

اما از طرفی دیگر میزان عیدی کارکنان غیر دولتی بر اساس قانون کار تعیین می‌شود که معادل دو برابر آخرین حقوق دریافتی آنها (معادل ۶۰ روز آخرین مزد) است؛ که البته این میزان نباید از ۳ برابر حداقل حقوق بیشتر شود.

معافیت مالیات عیدی 1400

میزان معافیت مالیات حقوق، ابتدا بوسیله دولت تعیین می شود و از طریق لایحه بودجه سنواتی به مجلس منتقل می گردد. پس از این مرحله، مبلغ معافیت پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

معمولا بعد از بررسی دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد: اول این که مبلغ پیشنهاد شده برای معافیت مالیاتی حقوق دولت مورد پذیرش قرار می گیرد و دوم این که این مبلغ تغییر داده شود و مجددا بررسی گردد.

بر اساس روندی که در سال های گذشته در تصویب بودجه سنواتی در مجلس شورای اسلامی سپری شده است معافیت مالیاتی حقوق پیشنهادی دولت دچار تغییر می شود و یا سقف آن افزایش یافته و یا بدون هرگونه تغییر و تفاوت و نرخ های مالیات حقوق بعد از سقف معالفیت پلکانی تصویب می شود.

طبق آیین نامه داخلی مجلس لایحه بودجه سنواتی دولت ابتدا در کمیسیون تلفیق بودجه، تبصره های آن بررسی می شود.

بعد از آن برای تصویب شدن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در شورای مجلس و با حضور نماینده های دولت و نماینده های مجلس و شورای نگهبان تبصره های لایحه دولت بررسی و پس از اظهار نظر نمایندگان مخالف و موافق رای گیری می شود.

در آخر پس از این که لایحه مورد تایید قرار گرفت به صورت قانون در می آید و به دولت برای اجرا ابلاغ می شود.

در این راستا پیشنهاد می کنیم مقاله معافیت مالیات عیدی را حتما بخوانید تا از میزان کاستی های حقوق و عیدی تان بیشتر آگاه شوید.

نکات درباره مالیات عیدی

با توجه به نزدیک شدن به آخر سال، کارفرمایان در تلاش برای پرداخت عیدی و مزایای پایان سال کارمندان و کارگران هستند. در این میان بایستی به چند نکته مالیاتی مربوط به این موضوع توجه لازم کرد.

نکته اول: عیدی بر اساس کارکرد افراد در طی سال تعیین می شود.

نکته دوم: عیدی کارگران تامین اجتماعی دو برابر حقوق ثابت افراد و حداکثر سه برابر حداقل حقوق اعلام شده شورای عالی کار تعیین می گردد.

نکته سوم: افراد دارای سابقه زیر یکسال، شامل یک معافیت کامل مالیاتی می شوند.

نکته چهارم: عیدی پایان سال کارگران و کارمندان مشمول مالیات است و بر اساس ماده ۹۱ قانون مالیاتی به میزان یک دوازدهم یعنی تا 3 میلیون تومان معاف از مالیات است.

نکته پنجم: عیدی بیشتر از سقف مجاز نیز، مشمول بیمه می شود.

نحوه محاسبه مالیات عیدی ۹۹

نحوه محاسبه مالیات عیدی ۹۹؛ مالیات عیدی سال ۹۹ چقدر است؟

مبلغ عیدی هر شخص به اندازه معافیت حقوق یک ماه که در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد از پرداخت مالیات معاف بوده و مابه التفاوت آن به سرجمع مزایای مشمول مالیات فرد اضافه شده و جمیعا برای آن مالیات محاسبه میگردد.

معافیت مالیات ماهانه در سال ۱۳۹۹ – ۲۷.۵۰۰٫۰۰۰ ریال است که مبلغ عیدی تا سقف ۲۷.۵۰۰٫۰۰۰ ریال معاف از مالیات است.

مبلغ عیدی از یک معافیت مالیاتی معادل مبلغ معافیت ماه را شامل می شود ولی محاسبه مالیات عیدی باید به طور سالانه و با در نظر گرفتن کلیه حقوق و مزایای سال مذکور محاسبه گردد.

به طور مثال برای فردی با حقوق ماهانه ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال:

  • به ازای هر ماه ایشان از مالیات معاف هستند ( با توجه به معافیت سال ۹۸ ، مبلغ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال )
  • مبلغ عیدی ایشان عدد ۴۵.۵۰۶.۴۳۰ ریال خواهد بود که مبلغ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال آن معاف است.

محاسبه آنلاین مالیات عیدی 1400

محاسبه آنلاین مالیات عیدی 1400 یکی دیگر از خدماتی است که قرار است در این صفحه برای شما عزیزان راه اندازی کنیم. با استفاده از قابلیت محاسبه آنلاین مالیات عیدی 1400 شما میزان عیدی دریافتی و حقوق ماهیانه خود را وارد میکنید و سیستم به صورت آنلاین میزان مالیات عیدی 1400 را برای شما محاسبه میکند.

نحوه محاسبه مالیات عیدی سال 1400 به صورت برنامه نویسی شده به این برنامه داده شده و این برنامه میتواند بر اساس مبالغ دریافتی در کمترین زمان محاسبه آنلاین مالیات عیدی 1400 را انجام دهد.

شما عزیزان برای قرار گرفتن این بخش در سایت میتوانید رد قسمت نظرات بیان کنید تا تیم برنامه نویسی ما در سریعترین زمان این امکان را برای شما عزیزان در ساییت قرار دهد.

سوالات متداول

۱.مالیات عیدی سال ۱۴۰۰ چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه مالیات عیدی سال ۱۴۰۰ به این صورت می باشد که باید حقوق فرد در یک سال را محاسبه کرد و سپس عدد حاصل را با عیدی جمع و مواردی که شامل معافیت مالیاتی می شوند را از عدد به دست آمده کم کنید و مالیات را محاسبه کرد. مالیات عیدی متعلق به جمع عیدی و حقوق کارمند است.

۲.معافیت مالیات عیدی سال ۱۴۰۰ شامل چه مواردی است؟

طبق روندی که در سال های گذشته در تصویب بودجه سنواتی در مجلس شورای اسلامی طی شده است، معافیت مالیاتی حقوق پیشنهادی دولت دچار تغییر میشود و یا سقف آن افزایش یافته و یا بدون هر گونه تغییر و تفاوت و نرخ های مالیات حقوق پس از سقف معافیت پلکانی تصویب می شود.

جمع بندی:

ما در این مقاله به بحث مهم مالیات عیدی و پاداش و محاسبه مالیات عیدی 1400 و معافیت عیدی سال 1400 پرداختیم که عموما این تصور وجود داشت که افراد شاغلی که در پایان هر سال عیدی و پاداش دریافت می‌ نمایند مالیاتی بابت آن نمی پردازند. در این مقاله جدول مالیات عیدی 1400 را برای شما عزیزان قرار دادیم، اگر سوالی در این حوزه دارید میتوانید در قسمت نظرات بیان کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخ شما را بدهند.

اگر به مطالعه این مقاله علاقه داشتید به شما پیشنهاد می‌ کنیم مقاله مالیات نقل و انتقال ملک را نیز مطالعه کنید. 

سوالات متداول

مالیات عیدی سال 1400 چقدر است؟

مالیات عیدی  بر اساس میزان عیدی که به کارگر پرداخت میشود محاسبه میگردد. جدول مالیات عیدی 1400 در این مقاله قرار گرفته که بر اساس حداقل و حداکثر عیدی دریافتی مالیات عیدی تعیین میشود.

معافیت مالیاتی عیدی 1400 شامل چیست؟

میزان معافیت مالیاتی عیدی 1400 به معافیت حقوق بستگی دارد که توسط دولت تعیین میشود. در صورتی که میزان عیدی دریافتی کمتر از میزان تعیین شده در جدول مالیات عیدی سال 1400 باشد معاف از مالیات خواهد بود

مقالات مرتبط

گردش مالی چیست

مالیات درگاه های بانکی

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

معافیت مالیات حقوق

تعریف بدهکار و بستانکار در نرم افزار هلو

سایت حسابداری

هک رشد چیست

حساب سود و زیان انباشته

اصول حسابداری

کد مالیاتی چیست

جدول محاسبه مالیات اجاره سال ۱۴۰۰

سوالات مصاحبه حسابداری

جدول اینتا کد مالیاتی

مالیات نقل و انتقال املاک در سال 1400

نرم افزار هلو چیست

مالیات حقوق 1400 + معافیت مالیات حقوق

استعلام بدهی مالیاتی با شناسه و کد ملی

حسابهای انتظامی

حسابداری اموال چیست

معدل لازم برای رشته حسابداری